سلیمان حاتم نژاد گفت: امسال 56 هزارتن شلتوک از 9 هزار و 743 هکتار از زمین های شالیزاری شهرستان جویبار در کشت اول برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار ادامه داد: پیش بینی می شود امسال با پرورش رتون در 321 هکتار از شالیزارهای این شهرستان، یک هزار و 50 کیلوگرم محصول در هر هکتار و با کشت مجددبرنج در یک هزار و 990 هکتار، 2 هزار و 650 کیلوگرم شلتوک در هر هکتاربرداشت شود.

وی گفت: این شهرستان با تولید 62 هزارتن شلتوک در کشت اول، مجدد و رتون نقش بسزایی در اقتصاد خانوار بهره بردار، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی دارد.