سید احمد طاهری گفت: پس از برداشت اول محصول برنج از شالیزارهای شهرستان بابل، کشت مجدد و پرورش رتون در 19 هزار و 413 هکتار از شالیزارهای این شهرستان انجامو 58 هزار و 284 تن شلتوک برنج برداشت شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل  ادامه داد: کشت مجدد برنج در 10 هزار و 104 هکتار و پرورش رتون در 9 هزار و 309 هکتار از شالیزارهای بابل انجام شد.

 

طاهری خاطرنشان کرد: دانش فنی کشاورزان در زراعت برنج، شرایط و زمان مناسب کشت اول و دوم، مدیریت آبیاری، تغذیه گیاهی و استفاده از ارقام مناسب محلی بستر خوبی را برای افزایش میزان ضریب تولید برنج دراین شهرستان ایجاد کرد.