يزدان سيف با اشاره به اينکه ميزان واردات برنج در سال گذشته بيش از 800 هزار تن بوده است افزود: با توجه به افزايش ميزان واردات برنج به منظور حمايت از توليد داخلي براساس دستور وزير جهاد کشاورزي قرار شد واردات برنج خارجي با تأخير انجام شود.
وي گفت: اين تصميم در پي افزايش ميزان واردات برنج اتخاذ شد.
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي افزود: هر سال واردات برنج براساس برنامه ريزي معين انجام مي شود و امسال نيز به منظور جلوگيري از ميزان واردات برنامه هاي مديريت واردات اين محصول اجرا مي شود. 
سيف گفت: هر سال به مدت چهار ماه واردات برنج براي حمايت از توليدکنندگان داخلي ممنوع مي شد که امسال اين مدت به سه ماه تقليل پيدا کرد.
وي افزود: با اين تصميم حجم زيادي برنج به کشور وارد شد. بنابراين وزارتخانه به منظور مديريت طراز واردات ممنوعيت ثبت سفارش برنج را کمي طولاني تر کرد.