سید احمد طاهری اظهار کرد: برای حمایت از شالیکاران و جلوگیری از رکود بازار برنج داخلی، خرید توافقی برنج  توسط شرکت غله منطقه 2 شمال کشور انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل ادامه داد: با آغاز خرید توافقی برنج از نیمه دوم دی ماه امسال تاکنون، 41 تن  برنج ارقام پر محصول از کشاورزان بابلی و شهرستانهای اطراف این شهرستان خریداری شده است. 

طاهری افزود: ارقام  قابل خریداری  رقم های پر محصول ندا، نعمت و شیرودی با 8 درصد شکستگی بوده است. 

وی اضافه کرد: رقم های ندا و نعمت با 8 درصد شکستگی کیلويی، چهار هزار و 850 تومان و شیرودی با 8 درصد شکستگی کیلویی، پنج هزار و 450 تومان از کشاورزان خریداری شد. 

وی یاد آور شد: امسال سطح زیر کشت برنج ارقام پرمحصول در این شهرستان  12 هزارو 44 هکتار با  تولید 83 هزار و 150 تن بود.