طاهری خاطر نشان کرد : خرید توافقی برنج دراین شهرستان توسط شرکت بازرگانی دولتی (غله منطقه 2 )شمال کشور انجام می شود .

وی رقم های قابل خریداری رارقم های پر محصول ندا، نعمت و شیرودی با درصد شکستگی8 درصدعنوان کرد .شایان ذکر است : نداو نعمت با 8درصدشکستگی کیلویی 4هزارو 850 تومان و شیرودی با 8 درصد شکستگی 5هزارو 450 تومان خریداری می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل درخاتمه تصریح کرد :.بهره بردارانی که تاکنون موفق به فروش برنج پرمحصول تولیدی خود نشده اند می توانند با مراجعه به مراکزخدمات جهادکشاورزی ضمن دریافت معرفی نامه به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه برای مرکز خرید اقدام نمایند .