رجب فلاح در بازدید از پروژه شن ریزی جاده بین مزارع در زمین های شالیزاری تجهیز و نوسازی شده روستای رکن کلا و طرح تجهیز و نوسازی روستای شیرخوارکلا شهرستان سیمرغ، اظهار کرد: طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی مناطق برنج خیز کشور است که به منظور توسعه مکانیزاسیون و افزایش تولیدات کشاورزی از طریق بهبود سیستم کاربری اراضی شالیزاری انجام می شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ ادامه داد: پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در روستای رکن کلا در سطح 164/7 هکتار اجرا شد که  15 کیلومتر شن ریزی بین مزارع برای تکمیل طرح در حال اجرا است.

وی با اشاره به وجود 3 هزار و 23 هکتار زمین شالیزاری در این شهرستان، گفت: تاکنون یک هزار و 38 هکتار از شالیزارهای این شهرستان تجهیز و نوسازی شد و امسال  تجهیز و نوسازی 550 هکتار از اراضی شالیزاری در دست اقدام است.

 فلاح تصریح کرد: از بهمن ماه تجهیزو نوسازی  260 هکتار از اراضی شالیزاری روستای شیرخوارکلا با اعتبار 15 هزار میلیون ریال آغاز شد.