سلیمان حاتم نژاد گفت: برای اقتصادی کردن و کاهش هزینه تولید برنج، امسال 12.8بذر برنج بین کشاورزان جویباری در حال توزیع است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار ادامه داد: 10 تن از این بذور، به رقم طارم هاشمی و 2.8 تن به رقم فجر اختصاص دارد که توسط 9 کارگزار خریداری و بین کشاورزان در حال توزیع است.

حاتم نژاد با بیان اینکه بذر در حال توزیع  از نوع مرغوب و سالم و دارای قوه نامیه بالا است، افزود: کشاورزان می توانند بذر مورد نیاز خود را از مراکز توزیعی که جهاد کشاورزی معرفی می  کند، تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان جویبار دارای 9 هزار و 750 هکتارسطح زیر کشت برنج است.