سید احمد طاهری گفت: 223 تن برنج پرمحصول شیرودی و ندا به صورت خرید توافقی از کشاورزان بابلی و شهرستانهای اطراف خریداری شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد:  برنج های خریداری شده شامل 199 تن و 65 کیلوگرم  شیرودی و 23 تن و 980 کیلوگرم ندا بود.

وی  یاد آور شد: خرید توافقی برنج دراین شهرستان توسط شرکت غله منطقه 2 شمال کشور انجام شد.