سید احمد طاهری با اشاره به انجام اولین خزانه گیری و بذر پاشی شالی در اراضی شالیزاری شهرستان بابل در اول اسفند ماه سال زراعی 97-96، گفت: تاکنون 7 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خزانه گیری و بذر پاشی شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل اضافه کرد: خزانه گیری و بذرپاشی فوق درسطح  یک هکتار از زمین های شالیزاری روستای آرد کلا ازتوابع مرکز جهاد کشاورزی جلال ازرک این شهرستان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه بذر مورد استفاده برای خزانه گیری برنج، رقم طارم محلی بود، گفت: این شهرستان دارای 45 هزار و 444 هکتار اراضی شالیزاری است.