سلیمان حاتم نژاد گفت: برای  کشت برنج در سال زراعی جدید، 36 تن بذر گواهی شده شالی بین کشاورزان جویباری توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار افزود: از این مقدار بذر، 7 هزار و 250 کیلو گرم مر بوط به رقم محلی طارم هاشمی و 28 هزار و 750 کیلو گرم ارقام پر محصول شیرودی و فجر بود که با ارائه معرفی نامه از سوی مراکز جهاد کشاورزی به کشاورزان، توسط کار گزاران در حال توزیع است.

حاتم نژاد در پایان یادآورشد:  این شهرستان دارای 9 هزار و 750 هکتار اراضی شالیزاری است که تاکنون 14 هکتار آن بیمه شد.