سلیمان حاتم نژاد گفت: تاکنون بیش از 13 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان جویبار خزانه گیری و بذر پاشی شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی جویبار  ادامه داد: اولین خزانه گیری و بذر پاشی زمین های شالیزاری این شهرستان، دوازدهم اسفند ماه امسال در بخش گیلخواران این شهرستان صورت گرفت.

 

وی با اشاره به اینکه بذر مورد استفاده برای خزانه گیری زراعت برنج از نوع رقم طارم محلی بود، یادآور شد: این شهرستان دارای 9 هزار و 743 هکتار اراضی شالیزاری است