سید شبر موسوی از اولین خزانه گیری و بذر پاشی برنج در زمین های شالیزاری شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: اولین خزانه‌گیری برنج از نوع رقم طارم محلی بصورت سنتی در سطح یک هکتار از زمین های کشاورزی روستای سوربن این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود به شالیکاران توصیه کرد، بذور مورد نیاز خود را از مراکز توزیعی که جهاد کشاورزی معرفی می کند، تهیه و برای پیشگیری از هرگونه تنش کم آبی، بویژه در مناطق پایین دست، از آبهای سطحی و روان آبها استفاده و رقم های محلی را جایگزین رقم های پرمحصول کرده و یا در نقاط بحرانی، جایگزینی کشت برنج را در دستور کار خود قرار دهند.

گفتنی است سطح زیر کشت برنج شهرستان میاندورود در سال زراعی 97-96 بیش از 8 هزار هکتار است.