احسان الله مشتاق اظهار داشت : روند انجام شخم زمستاته در سطح 10هزار و 700 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان به خوبی درحال انجام است و پیش بینی می شود تا پایان اسفند شخم اولیه به اتمام برسد و اراضی شالیزاری بتدریج آماده برای عملیات نشاکاری شوند.
وی خاطرنشان کرد :از کشاورزان انتظار می رود با توجه به بارندگی های مناسب و فراوان شخم اولیه شالیزارها را برای استفاده از آبهای سطحی انجام دهند تا از ذخایر آبی استفاده بهینه بعمل آید.
وی یادآورشد :درشهرستان رودسر 13هزار بهره بردار در تولید برنج اشتغال دارند و از این راه امرار معاش می کنند و میانگین تولید شلتوک در این شهرستان 55 هزارتن است که بیش از 60درصد آن تبدیل به برنج سفید می شود.
مدیر جهاد کشاورزی رودسر تصریح کرد :در این شهرستان ارقام محلی و پرمحصول برنج همچون دیلمانی ،هاشمی ،علی کاظمی و خزر کشت می شود.
مشتاق گفت: خزانه گیری در شالیزارهای شهرستان رودسر انجام شده است و نشاء محصول برنج از نیمه اول اردیبهشت  ماه در این شهرستان آغاز می شود.