مهندس شهیدفر،معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران:

تولیدبرنج درسال 94نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مهندس شهیدی فردر گفتگو با خبرنگار ما افزود :خوشبختانه علی رغم کم آبی که امسال داشتیم ولی اراضی شالیزاری ما از نظر کیفیت مطلوب بوده ووبا توجه به شرایط آب وهوایی مناسب وان قسمت از اراضی که مشکل کم آبی نداشته با فزایش تولید نسبت به سال گذشته مواجهه بوده ایم .وی یادآور شد:یکی از دغدغه کشاورزان ومسئولین این بود که تصمیم گیری در مورد صادرات و واردات برنج برعهده وزارت صنعت ،معدن وتجارت بودوبا ناهماهنگی در بحث تولید داخل و واردات بر می خوردیم که متاسفانه در سالهای 91-92این ناهماهنگی را با واردات بی رویه برنج شاهد بودیم اما خوشبختانه دراواخر93  قاونی تصویب شد که تنظیم واردات وصادرات را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند که با این اتفاق ،تمام تدابیر لازم درسال 93 والان در سال 94 اتخاذ شد که واردات با تولید داخل همخوانی داشته باشدتا مجدد شاهد داردات بی رویه برنج خارجی نباشیم ،شهیدی فر خاطرنشان ساخت تا اینجای کار حدود 300الی 350 هزارتن برنج وارد شد وبخشی هم ثبت سفارش انجام شد ضمن انکه مقداری هم از برنج وارداتی از قبل درانبار موجود می باشد.