سید محمد موسوی افزود: در حال حاضر 60 درصد برنج مورد نیاز کشور از سه استان شمالی ( گیلان، مازندران و گلستان) تامین و 40 درصد بقیه در استان هایی تولید می شود که ظرفیت تولید برنج در این مناطق فراهم نیست.

وی اظهارداشت: کشت برنج درانتهای برنامه ششم توسعه به جزء سه استان شمالی در بقیه استان ها متوقف خواهد شد.

این کارشناس کشاورزی با اعلام اینکه برنج از محصولات راهبردی کشور است، گفت: تولید این محصول به آب زیادی نیاز دارد. 
وی در ادامه بر لزوم آگاهسازی مبنی بر عدم کاشت برنج در مناطقی که توان لازم را ندارد تاکید کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی بحث حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک ، اصلاح الگوی کشت و سایر موارد را در برنامه ششم توسعه به شدت دنبال می کند.
موسوی اظهارداشت: اصلاح الگوی کشت در برنامه های پنج ساله توسعه کشور بطور مرتب تکرار شده اما تاکنون عملی نشده است بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب و خاک باید به این سمت حرکت کرد.